projecte educatiu de la ZER Montsant-serra de Prades


Qui som?

Les quatre escoles de la ZER són públiques i depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Acullen les etapes d’Educació Infantil i Primària.


L’activitat escolar es fonamenta en:

 1. L’educació com a procés integral.
 2. La igualtat de drets i la no discriminació.
 3. El català com a llengua vehicular i adminis­­­trativa.
 4. L’aconfessionalitat.
 5. La transmissió de valors democràtics i de participació.
 6. La cohesió social i atenció a la diversitat.


Com ens organitzem?

La ZER compta amb un equip directiu format per Director/a, Secretari/a i Cap d’Estudis.

 

El consell escolar es reuneix prescriptivament cada trimestre i de forma extraordinària quan convingui.

 

Els diferents equips de mestres (claustre, comissions, cicles) es reuneixen dos cops al mes. Per aquesta raó, dues tardes mensuals són no lectives, i cada curs s’estableix la manera de que quedi compensat l’horari dels alumnes.

 

L’AMPA de ZER afavoreix la cohesió de les quatre escoles i col·labora en activitats puntuals.

 

Cada escola manté la seva pròpia estructura organitzativa amb equip directiu, consell escolar, claustre i AMPA corresponents.

 

Per la seva condició de zona escolar rural, la ZER compta amb mestres especialistes itinerants de les àrees d’anglès, educació física i música.

què ens defineix?

Per tal que l’aprenentatge esdevingui significatiu i l’alumne pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats, es tracten de forma rellevant els següents aspectes:

 •  treball cooperatiu.
 • diferents tipus d’agrupaments.
 • treball per projectes en algunes àrees.
 • gust per la lectura.
 • resolució de conflictes.
 •  creixement de l’autoestima.
 • coneixement i participació en les festes populars.
 • creativitat artística.
 • desenvolupament de l’esperit crític.
 • coneixement i respecte per l’entorn i el medi.
 •  hàbits saludables en alimentació i

    esport.

 • ús de la tecnologia de la informació i comunicació.
 • relació entre l’alumnat de les diferents

    escoles.

 •  atenció a la diversitat.

L’Equip de mestres de la ZER elabora, revisa i actualitza periòdicament els acords metodològics i els criteris d’avaluació emprats, de manera que s’ajustin als canvis socials i tecnològics del moment.

Donat que el nombre d’alumnes per nivell no permet organitzar les classes com en les escoles ordinàries, cada curs escolar les direccions organitzen els agrupaments donant preferència  a  la  unificació  d’un  cicle  dins d’una mateixa aula.

com avaluem l'alumnat?

Trimestralment es reuneixen els equips de mestres en junta d’avaluació per tal fer el seguiment acadèmic i valorar l'evolució personal de l’alumnat.

 

A Educació Infantil, es fa arribar a les famílies un informe escrit a finals del 1r i 3r trimestre. Als cursos de Primària, l’informe a les famílies és trimestral.

Al llarg del 2n trimestre, i sempre que sigui necessari, els mestres tutors tenen una entrevista amb les famílies.

 

La valoració de l’alumnat es fa d’acord amb els criteris d’avaluació elaborats pels diferents cicles.

 

El tutor/a dels nois i noies de 6è que passen a l’Educació Secundària, manté reunions periòdiques de traspàs d’ informació amb el professorat de la Secció d’Institut ( SIN)  de Cornudella.

 

Cada curs s’elabora un Pla d’Avaluació Interna que contempla l’avaluació d’un aspecte concret de l’ensenyament-aprenentatge a través de la realització de proves establertes. Dels resultats obtinguts, se’n deriven actuacions de millora