ILEC

pLA D'iMPULS A LA LECTURALa nostra escola participa des del curs 2011-2012 en el Pla Nacional de Lectura impulsat pel Departament d’educació i que té com a objectiula millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

 

A més de la formació específica que hem rebut els professors, comptem amb el suport de l’assessora LIC del Priorat qui, juntament amb els mestres impulsors de cada escola i equips directius, ha preparat els materials necessaris, ha format i ha ajudat a reflexionar al conjunt de mestres sobre com treballem la lectura i la manera  més efectiva de fer que els nostres nens i nenes siguin lectors competents.

 

Els acords de centre que hem pres per tal de millorar la lectura, ens han permès fer canvis en la metodologia de la lectoescriptura. Aquest pla ha representat una renovació dels espais que teníem dedicats a la lectura, de manera que els llibres tenen encara un lloc de més rellevància en totes les dependències de l’escola. També ha impulsat que es posés al dia i es renovés el fons bibliogràfic, sense oblidar que la col·laboració de les famílies en el fet lector esdevé, com sempre,  imprescindible


Algunes de les activitats que fem a la nostra escola per potenciar la lectura són:

 • 30 minuts de lectura diària.
 • tallers de lectura
 • padrins de lectura
 • lectura compartida, en veu alta (amb faristol), lectura guiada...
 •  clubs de lectura
 •  els familiars lectors
 •  visita a la Biblioteca Municipal
 • Participació en el Certamen de Lectura en Veu Alta.
 • Participació en el programa “Autors  a les Aules”.
 • Dinamització de la biblioteca escolar: exposicions temàtiques de llibres i àlbums il·lustrats, maletes viatgeres, l’hora del conte,etc.

Els objectius que volem assolir són per a tots els sectors de la nostra comunitat educativa són:

Per als alumnes:

 

 • Incorporar l’autoavaluació com a estratègia d’aprenentatge que els permeti autoregular el procés de comprensió.
 • Incrementar l’estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l’any.
 • Incorporar la reflexió sobre què i com s’ha après, explicitant les estratègies de lectura que s’utilitzen.
 • Elaborar un dossier de lectura.

Per als/a les mestres:

 

 • Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d’acord amb l’evolució dels aprenentatges del seu alumnat.
 •  Incorporar l’avaluació com a eina del mateix procés d’ensenyament.
 • Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que l’alumnat haurà de demostrar què ha après.

Per a l’escola:


 • Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.
 •  Establir una estratègia d’escola adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats de l’avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.

Per a les famílies:

 • Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els fills/es o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.
 • Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de la lectura a l’escola.
 • Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.

Més informació

Cliqueu damunt de les imatges per tenir accés al enllaços